REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

 1. Rekisterin nimi

Suomen Anglikaanisen kirkon jäsenrekisteri. Suomen Anglikaaninen kirkko on osa Englannin kirkkoa (The Church of England)

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Anglikaaninen kirkko
Verkkosivut: www.anglican.fi
Osoite: Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki
Puh. 050-3099132
Sähköposti: office@anglican.fi

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Tuomas Mäkipää
Osoite: Tehtaankatu 23 B, 00150 Helsinki
Puh. 050-3099132
Sähköposti: chaplain@anglican.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen Anglikaanisen kirkon (Kirkko) jäsenistä Uskonnonvapauslain (6.6.2003/453) 11 §:n sekä Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenrekistereistä annetun lain (21.8.1998/614) vaatimat henkilötiedot ja muut Kirkon toimintaa ja hallintoa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenrekistereistä annetun lain (21.8.1998/614) mukaisesti Kirkon jäsenistössä tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan Maistraatin kautta väestötietojärjestelmään merkittäväksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenrekistereistä annetun lain (21.8.1998/614) 4 ja 5 §:n vaatimat henkilötiedot, eli

1) sukunimi ja etunimet;

2) henkilötunnus tai syntymäaika;

3) osoite ja kotikunta;

4) Kirkkoon liittymisajankohta;

5) Kirkosta eroamisajankohta.

Kirkon jäsenrekisteriin voidaan tallettaa lisäksi seuraavia tietoja, jos ne ovat Kirkon toiminnan ja hallinnon kannalta tarpeellisia:

1) Kirkon jäsenen syntymäkotikunta, kansalaisuus ja äidinkieli;

2) Kirkon jäsenen seurakunnasta toiseen siirtymisen ajankohta;

3) tiedot Kirkon jäsenen siviilisäädystä, perheoikeudellisesta asemasta ja toimivaltaisuudesta;

4) Kirkon jäsenen puolison nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

5) Kirkon jäsenen huollossa olevan alaikäisen lapsen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika;

6) Kirkon jäsenen kastetta, vihkimistä, hautaamista tai muuta vastaavaa toimitusta koskevat tiedot;

7) Kirkon jäsenen uskontokuntaan liittyvää luottamustehtävää tai siihen verrattavaa tehtävää koskevat tiedot.

 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta; esimerkiksi kasteen tai kirkkoon ottamisen yhteydessä.

Kirkko voi pyytää jäseniä tarkistamaan ja tarvittaessa täydentämään tietojaan.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (21.8.2009/661) mukaisesti Kirkko voi käyttää Väestötietojärjestelmään tallennettua tietoa jäsenrekisterinsä ylläpitämiseen.

Kirkon tiedonsaanti Väestötietojärjestelmästä päättyy jäsenen erotessa tai hänen tehdessään tietojen luovutusta koskevan ilmoituksen Väestörekisterikeskukseen.

 1. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Kirkon ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Poikkeuksena sellaiset kirkolliset toimitukset, tai luottamus- tai vapaaehtoistoimi, jonka vuoksi tietoja jäsenestä voidaan luovuttaa Englannin kirkon Euroopan hiippakunnan toimistoon.

Diocese in Europe
14 Tufton Street
London
SW1P 3QZ

T: +44 (0)20 7898 1155
F: +44 (0)20 7898 1166

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Kirkon omistamalla tietokoneella, jonka tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Kirkko huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.